S 40149017

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ทต.มาบข่าพัฒนา จัดทำโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ทำหมันสุนัขตัวเมีย 10 ตัว ตัวผู้ 8 ตัว แมวตัวเมีย 8 ตัว ตัวผู้ 4 ตัว รวม 30 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง