sorawit62

ชื่อ-สกุล : นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

ตำแหน่งปัจจุบัน : อธิบดีกรมปศุสัตว์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 • 1 ตุลาคม 2560 - 6 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 20 มกราคม 2557 - 30 กันยายน 2560 รองอธิบดี (นักบริหาร ประเภทบริหาร ต้น) กรมปศุสัตว์ พญาไท
 • 16 พฤศจิกายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
 • 11 ธันวาคม 2551 ปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นายสัตวแพทย์)สูง) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี กรมปศุสัตว์
 • 16 ตุลาคม 2552 ปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(ปฏิบัติงานสัตวแพทย์)สูง) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม กรมปศุสัตว์
 • 11 ธันวาคม 2551 ปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นายสัตวแพทย์) สูง) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี กรมปศุสัตว์
 • 1 ตุลาคม 2551 ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 9) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี กรมปศุสัตว์
 • 26 กันยายน 2551 ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 9) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
 • 1 ตุลาคม 2544 ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 8) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
 • 2 ตุลาคม 2543 ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 8) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง กรมปศุสัตว์
 • 7 มีนาคม 2543 นายสัตวแพทย์ 8 วช. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
 • 1 กันยายน 2540 นายสัตวแพทย์ 7 วช. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
 • 28 ธันวาคม 2538 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นายสัตวแพทย์ 6) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
 • 1 ตุลาคม 2536 นายสัตวแพทย์ 6 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
 • 1 พฤศจิกายน 2533 นายสัตวแพทย์ 5 กองวิชาการ กรมปศุสัตว์
 • 16 สิงหาคม 2531 นายสัตวแพทย์ 4 กองวิชาการ กรมปศุสัตว์

ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาวชิรมงกุฎ 28 กรกฎาคม 2560
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธ.ค. 2556
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2554
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2551
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2545
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2542
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2540
 • ตริตาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2538

ผลงานดีเด่น

 • ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 ระดับดีเด่น ด้านพัฒนาการให้บริการ ผลงาน เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ปศุสัตว์ OK
 • ได้รับการคัดเลือกเป็นสัตวแพทย์ตัวอย่าง สายงานเผยแพร่วิชาชีพและบริการสังคม ประจำปี 2559 จากสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระประจำปี 2557-2558 และวาระประจำปี 2559-2560 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งจากสมาชิกสัตวแพทย์ทั่วประเทศ
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกลางสามัญของสัตวแพทยสภา วาระ 2559-2560
 • ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภท นวัตกรรมให้บริการ โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปีพุทธศักราช 2553
 • ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม (รางวัลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ รายหมวด หมวด 6) โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปีพุทธศักราช 2555
 • ได้รับรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น การสร้างพันธมิตรการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ