นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์(อธิบดีกรมปศุสัตว์)

คลิกดาวน์โหลดภาพขยาย

นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์

ตำแหน่งปัจจุบัน: อธิบดีกรมปศุสัตว์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 • 26 มกราคม 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์
 • 16 ธันวาคม 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 9 พฤศจิกายน 2553 รองอธิบดี (นักบริหาร ประเภทบริหาร ต้น)
 • 11 ธันวาคม 2551 ผู้อำนวยการสำนัก(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นายสัตวแพทย์) สูง
 • 27 กรกฎาคม 2547 ผู้อำนวยการสำนัก (นายสัตวแพทย์) 9
 • 1 มิถุนายน 2542 ผู้อำนวยการศูนย์ (นายสัตวแพทย์) 8
 • 10 มกราคม 2540 ผู้อำนวยการศูนย์ (นายสัตวแพทย์) 7
 • 5 ตุลาคม 2538 นายสัตวแพทย์ 7
 • 24 มีนาคม 2538 ผู้อำนวยการศูนย์ (นายสัตวแพทย์) 6
 • 1 มกราคม 2532 นายสัตวแพทย์ 6
 • 13 กุมภาพันธ์ 2529 นายสัตวแพทย์ 5
 • 2 ตุลาคม 2526 หัวหน้าสถานีผสมเทียม (นายสัตวแพทย์) 5
 • 30 เมษายน 2525 หัวหน้าสถานีผสมเทียม (นายสัตวแพทย์) 4
 • 1 มิถุนายน 2524 นายสัตวแพทย์ 4

ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาวชิรมงกุฎ 5 ธ.ค. 2555
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2550
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธ.ค. 2549
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2547
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2544
 • ทวีติยาภรณ์มงกฏไทย 5 ธ.ค. 2539
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2532
 • ตริตาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2530

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่  กรมปศุสัตว์