นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย(รองอธิบดีกรมปศุสัตว์)

คลิกดาวน์โหลดภาพขยาย

ชื่อ-สกุล : นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 • 12 พฤษภาคม 2558 รองอธิบดี (นักบริหารงาน ประเภทบริหาร ต้น)
 • 16 พฤศจิกายน 2553 ปศุสัตว์เขต 5
 • 13 กุมภาคม 2552 ปศุสัตว์เขต 8
 • 11 มกราคม 2551 ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (นายสัตวแพย์ 9)
 • 9 พฤษภาคม 2550 ปศุสัตว์เขต 9
 • 18 พฤศจิกายน 2546 ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
 • 1 ธันวาคม 2541 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
 • 1 ตุลาคม 2535 นายสัตวแพย์ 7
 • 1 เมษายน 2533 นายสัตวแพย์ 6
 • 1 พฤศจิกายน 2529 นายสัตวแพย์ 5
 • 1 พฤษภาคม 2527 หัวหน้าสถานีตรวจสอบและรักษาโรคสัตว์ (นายสัตวแพย์ 4)

ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2553
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธ.ค. 2552
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2550
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2541
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2536
 • ตริตาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2532

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์