25630810 7

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำเสนอผลงานกรมปศุสัตว์เพื่อรับการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกอบด้วยนายจาดุร อภิชาตบุตร รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล และดร.ศักดิ์ เสกขุนทด พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จากสำนัก/กอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อธิบดีกรมปศุสัตว์นำเสนอภารกิจบทบาทหน้าที่ การดำเนินงานในภาพรวมกรมปศุสัตว์ การดำเนินงานด้านการปฏิบัติการที่ครอบคลุมกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง ความโดดเด่นของการเป็นระบบราชการ 4.0 (Open & Connected, Citizen-centric, Smart & High Performance) แผนการยกระดับในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคต โดยมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ และพาเยี่ยมชมบูธแสดงนิทรรศการ กรมปศุสัตว์ มีวิสัยทัศน์เป็นองค์การที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก มีภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขาปศุสัตว์ พัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสำหรับการปศุสัตว์ พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย ประสานความร่วมมือระหว่างองค์การทั้งในและต่างประเทศ และบริหารจัดการองค์การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีค่านิยมประจำองค์กร คือ I2-SMART (Innovation, Integration, Standard, Mastery, Agility, Responsibility, Teamwork) มีหน่วยงานและเครือข่ายทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกรมปศุสัตว์ Livestock Value Creation & Transformation by CID (Collaboration, Innovation and Digitalization) สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนประกอบด้วย 6 กระบวนการ คือ ชี้นำ สร้างคน วางกลยุทธ์ จัดกระบวนการเพื่อสร้างคุณค่า ตอบสนองประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเรียนรู้และปรับองค์การให้เป็น 4.0 จากการดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง กรมปศุสัตว์มุ่งพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการราชการ 4.0 เป็นองค์การชั้นนำอย่างต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในวิถีชีวิตใหม่ New Normal ให้การทำงานเกิดความคล่องตัว ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการประชาชน โดยมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความสำเร็จที่ภาคภูมิใจอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

วีดีโอ หัวข้อ "กรมปศุสัตว์"

วีดีโอ หัวข้อ “กรอบแนวคิดในการก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 (DLD 4.0)”

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม  อ่านรายละเอียด


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ