25630810 7

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำเสนอผลงานกรมปศุสัตว์เพื่อรับการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกอบด้วยนายจาดุร อภิชาตบุตร รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล และดร.ศักดิ์ เสกขุนทด พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จากสำนัก/กอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อธิบดีกรมปศุสัตว์นำเสนอภารกิจบทบาทหน้าที่ การดำเนินงานในภาพรวมกรมปศุสัตว์ การดำเนินงานด้านการปฏิบัติการที่ครอบคลุมกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง ความโดดเด่นของการเป็นระบบราชการ 4.0 (Open & Connected, Citizen-centric, Smart & High Performance) แผนการยกระดับในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคต โดยมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ และพาเยี่ยมชมบูธแสดงนิทรรศการ กรมปศุสัตว์ มีวิสัยทัศน์เป็นองค์การที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก มีภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขาปศุสัตว์ พัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสำหรับการปศุสัตว์ พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย ประสานความร่วมมือระหว่างองค์การทั้งในและต่างประเทศ และบริหารจัดการองค์การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีค่านิยมประจำองค์กร คือ I2-SMART (Innovation, Integration, Standard, Mastery, Agility, Responsibility, Teamwork) มีหน่วยงานและเครือข่ายทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกรมปศุสัตว์ Livestock Value Creation & Transformation by CID (Collaboration, Innovation and Digitalization) สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนประกอบด้วย 6 กระบวนการ คือ ชี้นำ สร้างคน วางกลยุทธ์ จัดกระบวนการเพื่อสร้างคุณค่า ตอบสนองประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเรียนรู้และปรับองค์การให้เป็น 4.0 จากการดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง กรมปศุสัตว์มุ่งพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการราชการ 4.0 เป็นองค์การชั้นนำอย่างต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในวิถีชีวิตใหม่ New Normal ให้การทำงานเกิดความคล่องตัว ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการประชาชน โดยมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความสำเร็จที่ภาคภูมิใจอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

วีดีโอ หัวข้อ "กรมปศุสัตว์"

วีดีโอ หัวข้อ “กรอบแนวคิดในการก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 (DLD 4.0)”

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม  อ่านรายละเอียด