presentmoac25630102

"โลกเปลี่ยน เราต้องเปลี่ยน!" กระทรวงเกษตรฯ นำทัพปูพรมนวัตกรรมใหม่ ตามนโยบายการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร 4.0

ที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์