S 2908187

นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assesment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยในปีนี้ กรมปศุสัตว์ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ A ด้วยคะแนน 91.81 ถือว่าเป็นการได้รับคะแนนประเมินที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมิน ปี 2563 ได้คะแนน 83.9 อยู่ในระดับ B  ดีขึ้นถึง 7.91 คะแนน อีกทั้งรายตัวชี้วัดตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล และ การป้องกันการทุจริต ได้ 100% เต็ม ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จในการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล

S 2908188

S 2908189

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวต่อไปว่า การประเมิน ITA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร โดยผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประเมินจำนวน 8,300 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานของรัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4,146 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 49.95 ของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ซึ่งการประเมินมี 3 รูปแบบได้แก่

1. การตอบแบบประเมินของผู้มีส่วนได้เสียภายใน มี 5 ตัวชี้วัด

  • ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้ 90.41 %
  • ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้ 81.69%
  • ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้ 85.16%
  • ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้ 81.02 %
  • ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้ 81.69%

2. การตอบแบบประเมินของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก มี 3 ตัวชี้วัด

  • ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้ 89.74 %
  • ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้ 90.05%
  • ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้ 86.28 %

3. การตรวจแบบการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ มี 2 ตัวชี้วัด

  • ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้ 100%
  • ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้ 100 %

“กรมปศุสัตว์ต้องขอขอบคุณข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด ที่ช่วยกันทำให้กรมปศุสัตว์ได้การประเมิน ITA ในระดับคะแนนที่เพิ่มมากขึ้น โดยกรมปศุสัตว์จะมุ่งมั่นการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในภายในของกรมปศุสัตว์ให้เป็นไปตามกรอบการประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ , แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของกรมปศุสัตว์ด้านการต่อต้านการทุจริต และที่สำคัญได้กำหนดให้เป็นนโยบายที่ทุกคนต้องถือเป็นหน้าที่ในการแจ้งหรือรายงานต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ทันที เมื่อพบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบในราชการ” นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าว


ข้อมูล/ข่าว : ทีมโฆษกกรมปศุสัตว์(28 ส.ค 2564) ข่าวปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ