ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัว 

 

ฉบับที่ 2/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม และแก้ไขวันเวลาและสถานที่รายงานตัว

 

ฉบับที่ 3/2557 เรื่อง ให้บุคคลเข้ารายงานตัวเพิ่มเติม

 

ฉบับที่ 5/2557 เรื่อง ให้บุคคลรายงานตัวเพิ่มเติม

 

ฉบับที่ 6/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัว

 

ฉบับที่ 7/2557 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และให้รักษาราชการแทน

 

ฉบับที่ 8/2557 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และให้รักษาราชการแทน

 

ฉบับที่ 9/2557 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และให้รักษาราชการแทน

 

ฉบับที่ 10/2557 เรื่อง ห้ามมิให้กระทำการใดๆ หรือสั่งให้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล

 

ฉบับที่ 11/2557 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

 

ฉบับที่ 12 /2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

 

ฉบับที่ 13/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

 

ฉบับที่ 14/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

 

ฉบับที่ 15/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

 

ฉบับที่ 16/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

 

ฉบับที่ 17/2557 เรื่อง การอนุญาตให้ขนส่งสินค้าในห้วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหะสถาน

 

ฉบับที่ 18/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัว

 

ฉบับที่ 19/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

 

ฉบับที่ 23/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

 

ฉบับที่ 24 / 2557 เรื่อง ห้ามให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย

 

ฉบับที่ 25/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

 

ฉบับที่ 26/2557 เรื่อง ห้ามมิให้กระทำการใดๆ หรือสั่งให้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล

 

ฉบับที่ 27 / 2557เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

 

ฉบับที่ 28 / 2557เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

 

ฉบับที่ 29 / 2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

 

ฉบับที่ 30 / 2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

 

ฉบับที่ 31/ 2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

 

ฉบับที่ 32/2557 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฎอัยการศึก พ.ศ.2457

 

ฉบับที่ 33 / 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล หรือนิติบุคคล

 

ฉบับที่ 34/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่ม

 

ฉบับที่ 35/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

 

ฉบับที่ 36/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่ม

 

ฉบับที่ 37/2557 เรื่อง ให้ผู้มีอาวุธปืน เครื่องกระสุน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้สำหรับใช้เฉพาะแต่การสงครามนำส่งมอบ

 

ฉบับที่  38/2557 เรื่อง คดีที่ประกอบด้วยการกระทำฯ

 

ฉบับที่ 39/2557  เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติและลงนามคำสั่งบรรจุเจ้าหน้าที่ฯ

 

ฉบับที่ 40/2557 เรื่อง  การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

 

ฉบับที่ 41/2557 เรื่อง ให้ปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด

 

ฉบับที่ 42/2557 เรื่อง สั่ง"เรืองไกร-คารม"มารายงานตัวเพิ่ม

 

ฉบับที่ 43/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

 

ฉบับที่ 44/2557เรื่อง  ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

 

ฉบับที่ 45/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

 

ฉบับที่ 46/2557 เรื่อง ให้บุคคลเข้ารายงานตัวเพิ่ม 

 

ฉบับที่ 47/2557 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่างๆ 

 

ฉบับที่ 48/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม 

 

ฉบับที่ 49/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมอีก 18 คน

 

ฉบับที่ 52/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมอีก

 

ฉบับที่ 53/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมอีก

 

ฉบับที่ 54/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

 

ฉบับที่ 55/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน

 

ฉบับที่ 56/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

 

ฉบับที่ 57/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

 

ฉบับที่ 58/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

 

ฉบับที่ 59/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

 

ฉบับที่ 60/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่าด้าว

 

ฉบับที่ 61/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

 

ฉบับที่ 62/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการมาปฎิบัติหน้าที่

 

ฉบับที่ 63/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม 12 คน

 

ฉบับที่ 64/2557 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

 

ฉบับที่ 65/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม 

 

ฉบับที่ 66/2557 เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน

 

ฉบับที่ 67/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 

 

ฉบับที่ 68/2557 เรื่อง เรียกบุคคลมารายงานตัวเพิ่มอีก 33 ราย 

 

ฉบับที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

ฉบับที่ 70/2557 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 

 

ฉบับที่ 71/2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแต่งตั้งคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

ฉบับที่ 72/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 

ฉบับที่ 73/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 

 

ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 

 

ฉบับที่ 75/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ

 

ฉบับที่ 76/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 

 

ฉบับที่ 77/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

 

ฉบับที่ 78/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

 

ฉบับที่ 79/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

 

ฉบับที่ 80/2557 เรื่อง ให้บุคคลปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

ฉบับที่ 81/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง 

 

ฉบับที่ 82/ 2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม 

 

ฉบับที่ 83/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 

 

ฉบับที่ 84/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง 

 

ฉบับที่ 85/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ          

 

ฉบับที่ 86/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม           

 

ฉบับ ที่ 87/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง  

 

ฉบับ ที่ 88/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558    

 

คำสั่งที่ 89/2557 เรื่อง การให้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพ้นจากตำแหน่ง

 

คำสั่งที่ 90/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 

ฉบับ ที่ 91/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.)    

 

คำสั่งที่ 92/2557 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

 

คำสั่งที่ 93/2557 เรื่อง ยกโทษปลดออกจากราชการ

 

ฉบับ ที่ 94/2557 เรื่อง การระงับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

 

ฉบับ ที่ 95/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง     

 

ฉบับ ที่ 96/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

คำสั่งที่ 97/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ

 

คำสั่งที่ 98/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

 

คำสั่งที่ 99/2557 เรื่อง การให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพ้นจากตำแหน่ง

 

คำสั่งที่ 100/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์กรุงเทพมหานคร

 

คำสั่งที่ 101/2557 เรื่อง การแต่งตั้งชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัด

 

คำสั่งที่ 105/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง

 

คำสั่งที่ 106/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

 

คำสั่งที่ 107/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายอาหาร

 

คำสั่งที่ 108/2557 เรื่อง การตักเตือนสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งฝ่าฝืนข้อห้าม

 

คำสั่งที่ 109/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 

คำสั่งที่ 110/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

 

ฉบับที่ 116/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า (Roadmap) คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และ                                  อ้อย 

ฉบับที่ 117/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

 

ฉบับที่ 118/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

ฉบับที่ 119/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านกฎหมาย

 

ฉบับที่ 120-171/2557

 

ฉบับที่ 172/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว

 

ฉบับที่ 173/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว

 

ฉบับที่ 174/2557

 

ฉบับที่ 175/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว

 

ฉบับที่ 176/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ

 

ฉบับที่ 177/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ

 

ฉบับที่ 178/2557 เรื่อง เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว

 

 

 

 

 

        

ที่มา : http://www.thaigov.go.th/

         http://www.3armyarea-rta.com 


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ