S 42221581

กรมปศุสัตว์สนองนโยบายรัฐบาลเร่งปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ประชาชน หนุนทำวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทุกคน ผู้ประกอบการโรงงานเชือดสัตว์เพื่อการส่งออกทุกแห่งร่วมมือร่วมใจทำวัคซีนให้พนักงานป้องกันโรคร้าย เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าเนื้อสัตว์ไร้เชื้อไวรัสโควิด 19 ปนเปื้อนแน่นอน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ การได้รับวัคซีนเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถช่วยลดการแพร่กระจายการติดเชื้อโรคนี้ได้ กรมปศุสัตว์มีหน้าที่กำกับดูแลการผลิตเนื้อสัตว์ทั้งเพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออก จึงมีนโยบายให้โรงงานเชือดสัตว์เพื่อการส่งออกทุกแห่งทำวัคซีนให้พนักงานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าเนื้อสัตว์มีความปลอดภัยไร้การปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 แน่นอนซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยภาพรวมพนักงานในโรงงานเชือดสัตว์เพื่อการส่งออกได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งไปแล้วร้อยละ 22 และได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ร้อยละ 4 คาดว่าผู้ประกอบการโรงเชือดสัตว์เพื่อการส่งออกจะสามารถทำวัคซีนเข็มที่ 1 ให้พนักงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในเดือนสิงหาคมนี้ นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังมี นโยบายให้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลโรงงานเชือดสัตว์เพื่อการส่งออก ต้องทำวัคซีนโดยเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งไปแล้วร้อยละ 80 และมีเจ้าหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ร้อยละห้าสิบ คาดว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่งครบภายในเดือนสิงหาคม

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่าการได้รับวัคซีนเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถช่วยเป็นเกราะป้องกันลดการแพร่กระจายการติดเชื้อโรคนี้ได้ แต่ขอย้ำว่า กรมปศุสัตว์มีมาตรการกำกับดูแลการผลิตเนื้อสัตว์อย่างเข้มงวดตามหลักสุขอนามัยที่ดีมาโดยตลอด รวมถึงกำชับให้ผู้ประกอบการมีความเข้มงวดในการป้องกันโรคโควิดในโรงงาน โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพนักงาน หรือผู้ที่ต้องสัมผัสอาหาร จะต้องผ่านการตรวจโรคโควิด-19 ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดตามแผน มีการเฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง ปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคล การรักษาระยะห่าง การปฏิบัติตามหลัก DMHTT (D : Social Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask สวมหน้ากากผ้า/ทำการหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H : Hand ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และ T : Thai cha na ใช้แอฟไทยชนะ) อย่างเคร่งครัด 2) ด้านสถานที่ผลิต ให้รักษาความสะอาดเรียบร้อยตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) โดยมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช่ในการผลิตด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในไลน์การผลิต ร่วมกับการควบคุมกระบวนการผลิต โดยเฉพาะจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Critical Control Point: CCP) 3) มาตรการที่สามเกี่ยวกับสินค้า ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัยอาหารอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูป การเก็บรักษา และการขนส่งสินค้าเพื่อป้องกันการปนเปื้อน ที่สำคัญมีการเก็บตัวอย่างตรวจการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสินค้า อุปกรณ์ สิ่งแวดล้อม จุดสัมผัสและจุดเสี่ยงในอาคารผลิต เพื่อประกันการปลอดเชื้อ ดังนั้น จึงขอให้มั่นใจว่าเนื้อสัตว์มีความปลอดภัยไม่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างแน่นอน ทั้งนี้ สำหรับผู้บริโภคภายในประเทศ กรมปศุสัตว์ขอแนะนำผู้บริโภคเลือกเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายที่สะอาด โดยต้องมีใบรับรองจากกรมปศุสัตว์ หรือให้สังเกตตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 3134

…………………………………………………………………..

ข่าวและข้อมูลโดย : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ (17 กรกฎาคม 2564) ข่าวปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ