25640818 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการปนเปื้้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อการส่งออก อย่างเข้มงวดและดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการและลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อไวรัสไปกับสินค้าปศุสัตว์ รวมถึงสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคและประเทศผู้นำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากประเทศไทย โดยดำเนินมาตรการที่มุ่งเน้น 3 ด้าน ได้แก่

"มาตรการด้านบุคลากร" โดยสถานประกอบการผลิตอาหารต้องจัดให้มีการคัดกรองและควบคุมการเข้าออกภายในโรงงานสินค้าปศุสัตว์ ต้องมีการควบคุมพนักงานให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มและรักษาระยะห่างทางสังคม สำหรับผู้ที่ทำงานสัมผัสอาหารต้องสวนอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อย่างมิดชิด ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสนับสนุนจัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับผู้ปฏิบัติงานในโรงงานทุกคน

"มาตรการด้านสถานที่ผลิต" ซึ่งจะต้องควบคุมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ภายใต้มาตรฐานระดับสากล GMP และ HACCP จะต้องมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นที่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัสโควิด สำหรับ

"มาตรการด้านความปลอดภัยอาหาร" โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และผู้ประกออบการตรวจสอบประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัยอาหารอย่างเข้มงวด มีการเฝ้าระวังการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ โดยมีการเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ นำมาตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ ด้วยวิธี Real time RT-PCR เพื่อทำการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิดอย่างต่อเนื่อง

"จากการเฝ้าระวังการปนเปื้อนทั้งหมดจำนวน 3,913 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสในผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคชาวไทยและประเทศผู้นำเข้า จึงมั่นใจได้ว่า "สินค้าปศุสัตว์ไทย ปลอดโควิด-19" อย่างแน่นอน" อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

โอกาสนี้กรมปศุสัตว์ขอเชิญชวนผู้บริโภคเลือกซื้อวัตถุดิบเนื้อสัตว์และไข่สดจากสถานที่จำหน่ายที่ได้รับรอง “ปศุสัตว์ OK” เนื่องจาก สามารถมั่นใจสินค้าว่าสอบย้อนแหล่งที่มาได้ เนื้อสัตว์ผลิตจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีสุขลักษณะที่ดีตาม พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 รวมทั้งต้นทางของเนื้อสัตว์ที่มาจากฟาร์มมาตรฐาน GAP ซึ่งคัดเฉพาะสัตว์ มีสุขภาพดีส่งผลิตต่อโดยสามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงผ่านทาง Application DLD 4.0 หรือที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ โทร. 02-653-4444 ตMอ 3141

…………………………………………………………………..

ข่าวและข้อมูลโดย : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ (18 สิงหาคม 2564) ข่าวปศุสัตว์