pic01

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า สืบเนื่องจากการเจรจาหารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางที่ชัดเจนในการอนุญาตผู้ประกอบการไทยที่ปฏิบัติตามมาตรการระงับการส่งออกด้วยตนเอง (Self-ban) สามารถทำการส่งออกสินค้าไปจีนได้อีก ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมทำให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมการค้าและพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร ล่าสุดข่าวดีวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 กรมความปลอดภัยอาหารเพื่อการนำเข้าส่งออก สำนักงานการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้มีหนังสือแจ้งประกาศอย่างเป็นทางการยกเลิกการระงับคุณสมบัติส่งออกจีนของบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของไทยเพิ่มอีกจำนวน 5 แห่ง จากการเชื่อมั่นในระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพมาตรฐาน และมาตรการควบคุมป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค COVID-19 ในกระบวนผลิตสินค้าปศุสัตว์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามระเบียบและข้อกำหนดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้ปัจจุบันมีโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของไทยสามารถส่งสินค้าไปจีนได้แล้วจำนวน 20 แห่ง

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ส่งผลให้หลายประเทศคู่ค้ามีมาตรการในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อและเข้มงวดในการตรวจสอบนำเข้าสินค้ามากขึ้น ได้แจ้งให้โรงงานผู้ผลิตทำการประเมินตนเองถึงความเสี่ยงและระงับการส่งออกด้วยตนเอง ซึ่งตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 กรมปศุสัตว์ได้ทยอยแจ้งรายชื่อโรงงานระงับการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการชั่วคราว จำนวน 9 โรงงาน และได้ทำรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องและรับการตรวจประเมินจากหน่วยงาน GACC เพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องและประสิทธิภาพในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งผลจากการที่ GACC ได้ตรวจประเมินรูปแบบออนไลน์พบและยืนยันได้ว่ากรมปศุสัตว์ หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบกำกับดูแลและทางโรงงานผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกของไทย ได้ดำเนินการสอดคล้องตามข้อบังคับที่ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนด มีการบริหารจัดการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมีมาตรการและดำเนินการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค COVID-19 ในตัวสินค้าปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ประกาศอย่างเป็นทางการยกเลิกการระงับคุณสมบัติส่งออกจีนของบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของไทย สามารถทำการส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ โดยประกาศยกเลิกการระงับมีผลสามารถส่งออกไปจีนได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 จำนวน 4 แห่ง และตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 จำนวน 5 แห่ง

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค COVID-19 ในสินค้าปศุสัตว์อย่างเข้มงวดต่อเนื่องตลอดกระบวนการผลิต ขอให้มั่นใจได้ว่าการกำกับดูแลตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ได้ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดคู่ค้าและหลักมาตรฐานสากล สร้างความมั่นใจในการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัยให้กับทั้งผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ที่ http://certify.dld.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ข้อมูล : คณะทำงานโฆษก กรมปศุสัตว์ ข่าวปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ