การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดจากประเทศไทยโดยเร็ว เป็นสิ่งสำคัญต่อระบบสาธารณะสุขของประเทศไทย กรมปศุสัตว์จึงได้จัดโครงการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก เพื่อมุ่งเน้นการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยควบคุมจำนวนสุนัขแมวจรจัด ให้ลดลง ด้วยการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของตามชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดโรค และพื้นที่ที่เคยเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศ

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า โครงการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง และในพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และมูลนิธิสัตวแพทย์ เป็นการรวมกลุ่มของนายสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์ที่มีจิตอาสา เพื่อดำเนินกิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ขึ้นทะเบียนสุนัขแมว และรับเลี้ยงสุนัขที่ประชาชนไม่สามารถเลี้ยงได้ ตลอดจนรับบริจาคอาหารสุนัขเพื่อนำไปเลี้ยงสุนัขที่ไม่มีเจ้าของที่ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงกรมปศุสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนที่เป็นปัญหาสาธารณสุข คนและสัตว์ที่ติดโรคจะแสดงอาการของโรคนี้และจะเสียชีวิตทั้งหมด โดยในแต่ละปีพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลก ราว 55,000 ราย ในส่วนของประเทศไทยยังพบผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ คือการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขแมว ซึ่งเป็นพาหะหลักของโรคยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง อีกทั้งจำนวนสุนัขแมวไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำไปปล่อยในที่สาธารณะ เกิดการผสมพันธุ์กันจนเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

โครงการฯ นี้ จะสามารถลดจำนวนคนและสัตว์ที่ต้องเสียชีวิตด้วยโรคนี้ จากการวัคซีนครอบคลุมอย่างทั่วถึง ลดปัญหาการเพิ่มจำนวนสุนัข แมวในที่สาธารณะ ด้วยการผ่าตัดทำหมัน มีการรับเลี้ยงสุนัขเพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชนที่ไม่สามารถเลี้ยงสุนัขต่อไปได้ มีการจัดหน่วยประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขอย่างรับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี สามารถป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงและดูแลตนเองให้ปลอดภัย อันจะส่งผลให้ประเทศไทยไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอีกต่อไป


ที่มาข้อมูล : กองสารวัตรและกักกันสัตว์ กรมปศุสัตว์  http://secretary.dld.go.th/index.php/informationdld/newsdld/2869-142-2560

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : น้องนุช สาสะกุล นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ