ด่วนที่สุด

เรียน  ปศุสัตว์เขต , ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือเทียบเท่า (ส่วนกลางทุกหน่วยงาน) 
        
          ด้วยกรมปศุสัตว์จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก ตามมติคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 กำหนด
เพื่อส่งเสริมและยกย่องข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมปศุสัตว์ที่มีความประพฤติ ปฏิบัติตน และปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านการครองตน ครองคน ครองงาน และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั้งในหน้าที่ราชการ
และทางสังคม ตลอดจนมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการและประชาชน
          
          กรมปศุสัตว์ จึงมอบหมายให้ปศุสัตว์เขต , ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือเทียบเท่า ประชาสัมพันธ์และดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ จำนวน 1 คน โดยจัดทำเอกสารตามแบบฟอร์ม
ที่กำหนด และส่งผลงานให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 24 มกราคม 2561 (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ www.person.dld.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”)

 

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ ได้แนบไฟล์ มาพร้อมอีเมล์ฉบับนี้
 
 
กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
กองการเจ้าหน้าที่ 
โทร.02-653-4444 ต่อ 2134
แฟกซ์. 02-653-4916

 

ที่มาของข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

 


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ