25600626 4

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 น.สพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxin) ในอาหารสัตว์ โดยมี น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจของผลกระทบสารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์ มีความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ไขปัญหการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์ น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ชนิด กระบวนการเกิดการจัดการ และสถานการณ์สารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์ใปประเทศไทย ซึ่งจัดอบรมให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม และ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์