25610328 1

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่ง หลักสูตร นักบริหารการปศุสัตว์ระดับกลางของกรมปศุสัตว์ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 มี.ค.-6 เม.ย. 2561 โดยมุ่งหวังที่จะสร้างให้ผู้บริหารยุคใหม่ของกรมปศุสัตว์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานทางวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาการปศุสัตว์ระดับสูง สามารถพัฒนางานด้านปศุสัตว์ในเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญ สามารถเป็นผู้นำที่ "เก่ง" และ "ดี" ได้ในอนาคต ณ บึงฉวากรีสอร์ท จ.สุพรรรบุรี อ่านรายละเอียด

ข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 28 มี.ค. 61)