pic01

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านปศุสัตว์” พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงาน  เพื่อให้บุคลากรของกรมปศุสัตว์ สามารถปฏิบัติงานตามโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน  ในวันจันทร์ที่  28 พฤษภาคม  2561 เวลา 10.30 น.  ณ ห้องอารียา  โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  เปิดเผยว่า  กรมปศุสัตว์  kick off  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านปศุสัตว์  ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561  โดยจัดประชุมสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านปศุสัตว์”  พร้อมมอบนโยบาย  และมีนิทรรศการจากหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองแผนงาน กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์  ซึ่งโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นแนวคิดในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล  ที่เชื่อมโยงจากระดับชาติสู่ระดับพื้นที่ เป็นการดำเนินการที่มีแบบแผน มุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่และเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยใช้กรอบแนวคิดหลัก 10 เรื่อง ในการดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง จนถึงร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานตามหน้าที่ 

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  มีคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และมีทีมต่างๆ ในระดับพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานร่วมกันลงพื้นที่ค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างตรงจุด  เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

“ในส่วนของกรมปศุสัตว์มีหน้าที่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ  สนับสนุนสัตว์พันธุ์ดีในราคาถูก  โดยดำเนินกิจกรรม  สำรวจความต้องการของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สนใจเพิ่มทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์และฝึกอบรมผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)   เพิ่มประสิทธิภาพให้กับศูนย์ขยายพันธุ์สัตว์ โดยการปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว์ จัดหาครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต อาทิ พ่อพันธุ์กระบือ แม่พันธุ์แพะ เครื่องมือต่างๆ  คัดเลือกแม่พันธุ์ทดแทนเพื่อผลิตลูก  จำหน่ายพันธุ์สัตว์ให้กับเกษตรกรและเครือข่ายการผลิตที่เข้าร่วมโครงการ  รับสมัคร คัดเลือกและอบรมอาสาปศุสัตว์    อาสาปศุสัตว์ออกให้บริการผสมเทียมโคเนื้อและแพะของเกษตรกรและเฝ้าระวังทางอาการโรคระบาดสัตว์  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และค่าตอบแทนให้กับอาสาปศุสัตว์  ทั้งนี้ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมปศุสัตว์  ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สถานที่ วิทยากร และการฝึกอบรม”  นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว 


ข้อมูล :  คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมปศุสัตว์
ข่าว : พิจารณา  สามนจิตติ  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม  ข่าวปศุสัตว์ | รายละเอียดเพิ่มเติม