รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.สรวิศ ธานีโต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์

6 มิถุนายน 2561 2561 เวลา 08.00 น. รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.สรวิศ ธานีโต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โดยมีท่านวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการ และน.สพ.ธีรยุทธ สุทธิจักร์ เข้าร่วมประชุม ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โดยมีวาระ ดังนี้

  1. พิจารณาร่างรายงานของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ เรื่องการครอบครองสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่มีเจตนาครอบครอง เพื่อศึกษาปัญหาการครอบครองสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่มีเจตนาครอบครอง แต่ต้องรับผิดฐานครอบครองสัตว์ผิดกฎหมาย เพื่อศึกษาข้อเท็จจริง กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
  2. พิจารณาร่างโครงการสัมมนาทางวิชาการและกำหนดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สถานการณ์ช้างป่าที่มีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรของประชาชน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า โดยที่ช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ไปทำลายพืชผลทางการเกษตรของประชาชน และเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศป่าและสัตว์ป่า

รวมทั้งมาตรการในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม