S 8171277106868

วันนี้ 26 มิถุนายน 2561เวลา09.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโคบาลบูรพาเพื่อติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการฯ ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม