S 8302553374189

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 Mr.Balamurugan Ratha Krishan รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และ Ms.Robita Robinson เลขาธิการศูนย์ประสานงานฯ เยี่ยมชมศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯสุราษฎร์ธานี โครงการความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) (โครงการแพะแดง “สุราษฎร์” ) โดยมีนายชาญยุทธ กาพล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯสุราษฎร์ธานี นายทวีศิลป์ จีนด้วง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี และนายณัฐชัย จุติอมรเลิศ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี เป็นผู้ร่วมนำเสนอโคงการ


ที่มาของข้อมูล : ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี