2561 12 04a 005

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม "ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและระบบ NSW ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์" โดยมี ผอ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์