S 13508620

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง (ไข่ไก่) ครั้งที่ 2/2561 พร้อมด้วยผู้แทนกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ กสส.กสก. สพส. และ สคบ.ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์