S 41492517

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ร่วมกับนายทวี เสริมภัคดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ในเรื่องของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและสัตว์ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะได้เผยแพร่ออกอากาศช่วง 21:00-22:00 น.

ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นของความอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์ ไม่ปล่อยปละละเลยและพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังรณรงค์ในการฉีดวัคซีนฟรีทั่วประเทศ หรือหากยังอายุน้อย ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ำ ซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการสำรวจจำนวนสุนัขและแมว เพื่อจัดเตรียมวัคซีนให้ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่ ด้วยความร่วมมือตามมาตรการ 3 + 1 ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุม และป้องกันโรคในสัตว์ ทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากร และการจัดการสวัสดิภาพของสุนัขจรจัด เพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์