S 30064676

วันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 62 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 37 พร้อมด้วย ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทราและหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมี นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ร่วมประชุมฝึกอบรมนี้ว่า เป็นหลักสูตรที่มีความสําคัญมากหลักสูตรหนึ่ง และเป็นเงื่อนไขในการบรรจุรับราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ.2551 เนื้อหาของการฝึกอบรมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เท่าทัน ต่อสถานการณ์ของประเทศและปรากฎการณ์ต่างๆของโลกในยุคแห่งเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมไปถึงนโยบายสําคัญของภาครัฐ การปรับเปลี่ยนสู่ระบบราชการ Thailand 4.0 ที่ข้าราชการทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้

 

กรมปศุสัตว์ ตระหนักและให้ความสําคัญกลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า “เป็นพลังคนรุ่นใหม่” ที่จะขับเคลื่อนและผลักดัน ให้เกิดการพัฒนา ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก การฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ จึงต้องสร้าง ข้าราชการให้มีพื้นฐานความรู้ และอุดมการณ์สําหรับการเป็นข้าราชการที่ดีภายใต้

สภาวะการณ์การทํางานด้วย “หัวใจ” ที่รักประชาชน ทั้งนี้ อาชีพรับราชการไม่ได้เหมือน อาชีพอื่นๆโดยทั่วไป หากแต่เป็นอาชีพที่ทํางานกับประชาชน โดยไม่ได้หวังผลกําไร ตอบแทน และที่สําคัญอย่างยิ่งอาชีพรับราชการ เป็นอาชีพที่มีเกียรติสูงส่ง เพราะ ทํางานรับใช้แผ่นดิน จึงถือได้ว่า พวกเราโชคดีที่ได้เกิดมามีอาชีพรับราชการ” ซึ่งการฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม ที วินเทจบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ และกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์