25620109 1

นายสัตวแพทย์สมขวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “การสร้างแผนปฏิรูปอุตสาหกรรมไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ทั้งระบบ” จัดโดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

มีผู้เข้าร่วม จำนวน 35 ราย โดยมี น.สพ.โสภัชย์ ผอ.สพส. นายสุนทร ปศจ.นครนายก ผชช.ฉันทนี ผชช.ธานี ผู้แทน สพพ. กสส. กผง. สคบ. กสบ. สกม. สอส อยส กผส ศสท กสก กรป สนง.ปศข.1-9 มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมระดมสมอง ถอดบทเรียน สร้างแผนปฏิรูปอุตสาหกรรมไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ทั้งระบบ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของอุตสาหกรรมสินค้าไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ของไทย

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์