S 19661177

2 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นวิทยากรการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ติดตามผลการปฎิบัติงานในการดำเนินการปกป้องคุ้มครองสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผอ.กสบ. นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ปศุสัตว์จังหวัดตรัง ที่ได้ให้ความร่วมมือและทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะในการปกป้องคุ้มครองสัตว์. ในครั้งนี้

ด้วยคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีมติให้จัดการสัมมนาทางสิชาการ เรื่อง ติดตามผลการปฎิบัติงานในการดำเนินการปกป้องคุ้มครองสัตว์ เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานในการปกป้องคุ้มครองสัตว์โดยเฉพาะ ช้าง ลิง สุนัข และสัตว์ต่างถิ่น คณะกรรมการชุดนี้ได้จัดทำเอกสารวิชาการเสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วจำนวน 11 ฉบับ ได้แก่

 1. เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยส่วนราชการท้องถิ่น
 2. เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์
 3. แผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน
 4. เรื่อง การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัข-แมว)
 5. เรื่อง การค้าสัตว์ผิดกฎหมาย
 6. เรื่อง การบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่วิกฤติ
 7. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
 8. เรื่อง การมีไว้ซึ่งสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่มีเจตนาครอบครอง
 9. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
 10. เรื่อง การจัดทำคู่มือมาตรฐานปฎิบัติการทำหมันลิง
 11. เรื่อง การอนุรักษ์สัตว์น้ำพื้นเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้สูญพันธุ์หรือถูกรุกราน

ทั้งนี้เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จการทำงานของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสัตว์ อันนำไปสู่การถ่ายทอดประสบการณ์ในการปกป้องคุ้มครองสัตว์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป

ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์