2562 06 12 002

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 น.  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจของคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน และผู้เข้าร่วมประชุม

จุดประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานตามที่ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์กำหนด และพิจารณากำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  1. แนวทางการจัดทำผลงานวิชาการ/วิจัย
  2. บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ
  3. การพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลงานวิชาการ

เพื่อให้การประเมินผลงานเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคณะและสายงาน โดยมีการกำหนดเงื่อนไขผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ให้ผลงานเกิดประโยชน์คุ้มค่าแก่เกษตรกร และสามารถนำมาใช้เสริมยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมปศุสัตว์มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและกรมปศุสัตว์มากยิ่งขึ้น สอดรับต่อยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ในการส่งเสริมให้บุคลากรและนักวิจัยภาครัฐเป็น Smart Officers และ Smart Researchers และให้การดำเนินงานด้านการประเมินบุคคลและผลงานวิชาการของกรมปศุสัตว์ เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกคณะและสายงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนด

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์