25620816 1

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่อนสอน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้เชิญให้กรมปศุสัตว์เข้าร่วมการติดตามฯ ในครั้งนี้ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้บริหารจากหน่วยราชการต่าง ๆ เข้าร่วม อ่านรายละเอียด