25620904 1

วันที่ 3 กันยายน 2562 น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และผู้แทนจากกรมประมง มกอช. และ กรป. เข้าร่วมการประชุม OIE Regional Commission for Asia, the Far East and Oceania ครั้งที่ 31 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือร่วมกับ Dr.Monique Eloit ผู้บริหารสูงสุดของ OIE และ OIE Delegate จากภูมิภาคในประเด็นดังต่อไปนี้


-การติดตามการดำเนินงานในกรอบแผนดำเนินงานของภูมิภาค ประจำปี 2016-2020
- โรคระหว่างสัตว์และคน และความปลอดภัยอาหาร
- การพัฒนาการประสานงานระหว่างส่วนสุขภาพสัตว์และคน
- ความท้าทายของ AMR ในระดับภูมิภาค
- การที่ภูมิภาคจะมีส่วนในการบรรลุเป้าหมายระดับโลกในการ “ลดการตายของคนที่มีสาเหตุมาจากสุนัขในปี 2030”
- การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพสัตว์ของสมาชิกในภูมิภาค
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นพ้องในการเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม OIE Regional Commissionฯ ครั้งที่ 32 ในปี พ.ศ. 2564 อีกด้วย ถือเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้มีโอกาสแสดงบทบาทนำและการมีส่วนร่วมต่อภูมิภาคในการควบคุมโรคสัตว์ โรคระบาดระหว่างสัตว์และคน สวัสดิภาพสัตว์ และความยั่งยืนในส่วนปศุสัตว์ต่อไป