S 34029736

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือกำหนดแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาโครงการส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ในเด็กนักเรียน ติดตามความก้าวหน้าการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่เดือนกันยายน 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทน สพส. กสก. กสส. สคบ. ศสท. มิสเตอร์รายชนิดสัตว์ปีกประจำเขต ผู้ประกอบการนำเข้าไก่ไข่พันธุ์ 16 บริษัท นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย ผู้แทนสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำนวน 60 ราย

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์