25621022 1

21 ตุลาคม 2562 เวลา14.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันออก


ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วย นายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาอธิบดีฯ น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
สรุปวาระการประชุม ดังนี้
1.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นกรรมการในคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ข้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันออก
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรรอยต่อ 5 จังวัดในภาคตะวันออก
3.เชิญเฝ้าฯรับเสด็จและร่วมการประชุม"โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์"ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00.น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบก.หน่วยราชการในพระอค์904(อาคาร2พระที่นั่งอัมพรสถาน)
4.จังหวัดรายงานผลกระทบจากปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประสบผลสำเร็จ และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนในพื้นที่ให้น้อยที่สุดการครองชีพของเกษตรกรในอำเภอท่าตะเกียบ ยังขาดความมั่นคงทางด้านอาหาร ดังนั้น การสร้างและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค–กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์และสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร เพื่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ดีขึ้นสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรด้านปศุสัตว์อย่างยั่งยืน มั่นคง มั่งคั่ง ต่อไป
ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม