25621204 2

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพครั้งที่ 2/2562 โดยมี น.ส.รักษิณา สัตย์ชาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์(โคเนื้อ-กระบือ) กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้นำเสนอวาระการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ (ผอ.สำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผอ.บริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ) โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้ อ่านรายละเอียด