S 15196169

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ปางช้าง (Good Practices for Elephant Facility) เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

โดยมีผู้แทนกรมการท่องเที่ยว กรมอนามัย สำนักงานตำรวจแห่งขาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมป์ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมป์ฯ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์