25630309 2

วันที่ 9 มี.ค. 63 เวลา 09.00 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการบริหาร โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ครั้งที่ 1 / 2563 โดยมี ผอ.สำนัก/กอง ปศข. ปศจ. ผู้แทนสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ ทั้งนี้การจัดประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ระหว่างภาครัฐ (กรมปศุสัตว์) และเอกชน ( บริษัทพรีเมี่ยม บีฟ จำกัด และเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ 4 เครือข่าย เครือข่ายโคเนื้อล้านหน้า เครือข่ายโคเนื้อนครสวรรค์ เครือข่ายโคเนื้อ ราชบุรี เครือข่ายโคเนื้อตาก ) อ่านรายละเอียด