25630311 2

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการปศุสัตว์ ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฏร โดยมี นายนริศ ขำนุรักษ์ ประธานอนุกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม นายอนุชา น้อยวงศ์ รอง ปธ. อนุคนที่ 1 นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รอง ปธ. อนุคนที่ 2 พร้อมด้วย น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผอ.สำนักกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระที่พิจารณาเรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าโค กระบือหรือซากโค กระบือ (เนื้อโค กระบือ) เข้ามาในราชอาณาจักรไทย” ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 รัฐสภา เกียกกาย อ่านรายละเอียด