25631215 3

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา พร้อมด้วยผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกองแผนงาน โดยมี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร (ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง) เป็นประธาน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย คณะกรรมาธิการจึงขอรับทราบผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในโครงการที่รับผิดชอบ โดยในส่วนของกรมปศุสัตว์ รับผิดชอบในโครงการตำบลความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนงาน บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ่านรายละเอียด