25631218 1

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธสาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 2/2563 มี นายสัตวแพทย์สาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผอ. สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผู้แทนจากกรมเจราการค้าระหว่างประเทศ ผู้แทนจากกรมการค้าภายใน และผู้แทนจากองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย อ่านรายละเอียด