25640624 6

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ดังนี้ น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา (เลขานุการกรม) , นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาราชการแทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียด