25641006 4

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 200 ฟ่อน (4,000 กิโลกรัม) อาหารผสมครบส่วน (TMR) 2,000 กิโลกรัม เวชภัณฑ์ และแร่ธาตุ จำนวน 100 ชุด แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีว่าที่ รต.ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม นายสัตวแพทย์จรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี นายสมพล ไวปัญญา รักษาการ ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายวุฒิพันธ์ เนตรวิชัย ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา นายวิโรจน์ ฤทธิ์ฤาชัย ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท นายโอฬาร นวานุช ปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม และผู้แทนปศุสัตว์เขต 1 ร่วมในครั้งนี้ ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อ่านรายละเอียด