2564 10 19b 0001ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์(Pig Board) นายสัตวแพทย์​สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์​   มอบหมาย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์  พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ในวันอังคารที่ 19  ตุลาคม  2564  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์  กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด