Image 01

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการด้านการติดตาม และประเมินผล ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุมฯ โดยนำเสนอแผนการดําเนินงานควบคุมโรคในสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยบันทึกข้อมูลใน ระบบ Rabies One Data ระบุ เจ้าของ ชนิดสัตว์ จํานวนสัตว์ microchip (ถ้ามี) เป็นต้น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมอย่างน้อย 80% รับใบรับรองการฉีดวัคซีน (บัตรเหลือง) และห้อยเหรียญเพื่อแสดงว่าผ่านการฉีดวัคซีน ทําสมุดประจําตัวสัตว์หลังฉีดวัคซีนของบริษัท (กรณีที่ฉีดโดย สถานพยาบาลสัตว์) ผ่าตัดทําหมันโดยเน้นเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนให้กว้างขวางมากขึ้น ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที ชั้น 1 อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล