25650107b 0001"กรมปศุสัตว์คุมเข้ม GHPs และ HACCP ในสถานประกอบการเพื่อการส่งออก ยกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง"

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรอง GHPs และระบบ HACCP ในสถานประกอบการเพื่อการส่งออก ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ ZOOM พร้อมด้วย สพ.ญ.ธนิดา หรินทรานนท์ ผชช.ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ สพ.ญ.คชาภรณ์ เต็มยอด ผชช.ด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ น.สพ.อภินันท์ คงนุรัตน์ รักษาการ ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ น.สพ.อนุชา มุมอ่อน ผอ.กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สัตวแพทย์ประจำโรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
การพิจารณารับรองโรงงาน
- รับรองโรงงานใหม่ระบบ GMP 6 โรง
- การต่ออายุระบบ GMP 5 โรง
- การต่ออายุระบบ HACCP 5 โรง
- ขยายขอบข่ายระบบ GMP 1 โรง
- ขยายขอบข่ายระบบ GMP และ HACCP 2 โรง
- ขยายการรับรองระบบ HACCP 2 โรง
- ปรับเปลี่ยนจุด CCP 2 โรง
- เปลี่ยนชื่อโรงงาน 1 โรง
- ยกเลิกการรับรอง 2 โรง
- คงไว้ซึ่งการรับรองโรงงาน (การตรวจติดตามประจำปี) พ.ย. 64 - ปัจจุบัน 3 โรง
ทั้งนี้ เพื่อให้สถานประกอบการที่ได้รับรองจากกรมปศุสัตว์มีมาตรฐานสอดคล้องตามข้อกำหนดและระเบียบประเทศคู่ค้า กระบวนการผลิตสินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานที่ได้รับการรับรองแล้ว 349 แห่ง
ณ ห้องประชุมม้ากัณฑกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์