200125651

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริม การทําปศุสัตว์อินทรีย์ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Video Conference)” ภายใต้โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยังยืน กิจกรรมส่งเสริมการทําปศุสัตว์อินทรีย์ ประจําปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ 

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร อินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อให้เกิดการขยายผลด้านการผลิต การตลาด และ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้เล็งเห็นความสําคัญ ของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานว่าจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ ข้อกําหนดต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมปศุสัตว์อินทรีย์ แนวทางการส่งเสริมเพื่อให้เกษตรกร ปรับวิถีการเลี้ยงปศุสัตว์แบบเคมีสู่ระบบการเลี้ยงปศุสัตว์แบบอินทรีย์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมี ส่วนร่วม (PGS) และการทําเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้าน ให้เป็นไปในทางเดียวกัน สําหรับนําไป ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหา ประกอบด้วย องค์ความรู้การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและ ออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. 2558 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และระบบ การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) การทําปศุสัตว์อินทรีย์วิถีพื้นบ้าน การจัดการ วัตถุดิบอาหารสัตว์และสูตรอาหารสัตว์อินทรีย์ สําหรับฟาร์มเกษตรกรรายย่อย และการทําปศุสัตว์อินทรีย์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรม รวมทั้งสิ้น 100 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์สํานักงานปศุสัตว์เขต สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์อําเภอ ที่รับผิดชอบ ในการส่งเสริมการทําปศุสัตว์อินทรีย์ ระยะเวลาในการฝึกอบรมตั้งแต่ วันที่ 20 -21 มกราคม 2565 กรมปศุสัตว์มีนโยบายในการพัฒนาและขับเคลื่อนการส่งเสริมการทําปศุสัตว์ อินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อให้เกิดการผลิตอาหารสุขภาพที่มีความ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นที่ยอมรับตามหลักสากล โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงาน เป็นสามส่วน ได้แก่ การส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และการรับรอง ปศุสัตว์อินทรีย์ และ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการตามที่กรมปศุสัตว์มีคําสั่ง และ ประกาศแต่งตั้งประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายปศุสัตว์อินทรีย์ คณะกรรมการรับรองปศุ สัตว์อินทรีย์ คณะกรรมการวิชาการด้านปศุสัตว์อินทรีย์ และคณะผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์ อินทรีย์ โดยแนวทางดังกล่าวยังสอดรับกับนโยบายการทํางานของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ที่กําหนดให้ “เกษตรอินทรีย์” เป็นงานเร่งด่วนที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนในทุกมิติ อย่าง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม นับเป็นโอกาสดีที่กรมปศุสัตว์ได้มีส่วนร่วมในการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน ครั้งนี้ พัฒนาความรู้ เรื่องมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ที่เป็นสากลและข้อกําหนดต่างๆ ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม (PGS) และนโยบายการส่งเสริมการทําปศุสัตว์อินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้และประสบการณ์ทํางานร่วมกัน ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของกรมปศุสัตว์ได้ เป็นอย่างดี 

ภาพ ธงชัย สาลี สลก

 


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ