25650127 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์มีความห่วงใยประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่ออกมาเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อเตรียมจัดพิธีไหว้ขอพรเทพเจ้าและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วในวันปีใหม่ของจีน โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตของกรมปศุสัตว์ รวมถึงการสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาสารตกค้างต่างๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่าสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่านการตรวจสอบจากกรมปศุสัตว์นั้น มีคุณภาพและปลอดภัย

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการปศุสัตว์ OK เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งระบบ โดยมุ่งหวังให้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ช่วยสร้างความมั่นใจในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันมีสินค้าปศุสัตว์ที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ Modern trade และตลาดสด เข้าร่วมโครงการรวมทั้งหมดกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 จำนวนทั้งหมด 7,606 แห่ง (เนื้อสัตว์ 4,729 แห่ง ไข่ 2,877 แห่ง) เนื้อไก่ 221 แห่ง เนื้อหมู 1,176 แห่ง เนื้อเป็ด 3 แห่ง เนื้อโค 33 แห่ง เนื้อสัตว์มากกว่า 2 ชนิด (เนื้อหมู เนื้อไก่ และอื่นๆ ส่วนมากเนื้อหมูและเนื้อไก่) 3,296 แห่ง ไข่ไก่ 2,503 แห่งไข่เป็ด 221 แห่ง และไข่นกกระทา 153 แห่ง)

ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสถานที่จำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการได้ทั้งประเทศ สำหรับปี 2565 นี้ ได้มีการ Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเขต 1- 9  กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกันพัฒนาและผลักดันมาตรฐานปศุสัตว์ OK มาตั้งแต่ปี 2559 โดยสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK จะต้องจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภค มาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ GAP โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย มีการเข้มงวดตรวจสอบคัดกรองสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่า (Ante-mortem inspection) และหลังฆ่า (Post-mortem inspection) ไม่ให้มีสัตว์ป่วยหรือโรคระบาดอื่นๆ เช่น โรค ASF ในสุกร เข้าผลิตและจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นการควบคุมการระบาดของโรคที่สำคัญอีกจุดหนึ่งด้วย สถานที่รวบรวมไข่จนถึงสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ถูกสุขอนามัยได้มาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด และที่สำคัญต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ได้กำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ โดยโรงงานต้องมีการตรวจสอบคัดกรองและควบคุมการเข้าออกของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่สัมผัสกับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันและปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล รวมทั้งรักษาระยะห่างทางสังคม เข้มงวดในการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด โดยเฉพาะบริเวณที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ การทำความสะอาดอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหาร เช่น ที่คีบอาหาร มีด เขียง ทุกครั้งหลังใช้งาน การจัดเตรียมเจลล้างมือสำหรับลูกค้าที่มาเลือกซื้อสินค้า รวมถึงผู้จำหน่ายสินค้าต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะส่วนบุคคล นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้ทำการสุ่ม
เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อไวรัส COVID-19 ในเนื้อสัตว์มาอย่างต่อเนื่อง จำนวนกว่า 1,000 ตัวอย่าง โดยผลการตรวจทั้งหมดยังตรวจไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส COVID-19

กรมปศุสัตว์ขอให้ประชาชนผู้บริโภคมั่นใจว่า สินค้าปศุสัตว์ที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองนั้น มีมาตรฐานการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมแก่การบริโภค ปลอดจากสารตกค้าง ไม่มีการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 และที่สำคัญสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการผลิต ดังนั้น ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ มั่นใจซื้อสินค้าปศุสัตว์ ให้สังเกตตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด

*********************************

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด กลุ่มเผยแพร่ฯ สลก. 

ข้อมูล/ข่าว : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ