18 04 65a 01

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกำหนดสุขภาพสัตว์บกขององค์การสุขภาพสัตว์โลก ครั้งที่65-1/2565 ณ ห้องประชุม 351 อาคาร สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ (มกอช.) โดยมีวาระการประชุมดังนี้

1.แจ้งกำหนดการของการประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญอาเซียนด้านการปฏิบัติทางปศุสัตว์ที่ดี ครั้งที่ 6 (The 6th Meeting of the Expe) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2565 ซึ่งประเทศเวียดนาม เป็นเจ้าภาพ โดยจัดประชุมในรูปแบบการประชุมเสมือนจริง (Virtual Event) วัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าว เพื่อกำหนดมาตรฐาน ASEAN GAHP รวมถึงส่งเสริมและติดตามการนำมาตรฐานไปใช้โดยประเทศสมาชิก

2.การพิจารณาปฏิญญาว่าด้วยเรื่องสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 12  (Sanitary and Phytosanitary Declaration for the Twelfth WTO Ministerial Conference:  Responding to Modern SPS Challenges) rt Working Group on ASEAN Good Animal Husbandry  Practices; EWG-ASEAN GAHP)

3.หารือการจัดทำมาตรฐานอาเซียนภายใต้การประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญอาเซียนด้านการปฏิบัติ ทางปศุสัตว์ที่ดี การประเมินความสอดคล้องของมาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานอาเซียนด้านความปลอดภัยอาหาร สำหรับฟาร์มสุกร ฟาร์มโคเนื้อ และฟาร์มควายเนื้อ (self-assessment) และสำหรับไก่เนื้อ และไก่ไข่ (peer review)  มีวัตถุประสงค์ ให้ประเทศสมาชิกนำไปใช้ปรับปรุงมาตรฐานด้านการเลี้ยงสัตว์ของตนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อเป็นประโยชน์ ในการสร้างโอกาสทางการตลาดของสินค้าปศุสัตว์อาเซียน ซึ่งอาจมีการนำมาตรฐาน ASEAN GAHP ไปใช้เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำในการผลิตและตรวจรับรองสินค้าเกษตรภายในอาเซียน

4.การจัดทำ ASEAN General Guideline on Animal Welfare และการทบทวน ASEAN GAHP Animal Welfare and Environmental Sustainability Module สำหรับสัตว์ปีก ปัจจุบันมีมาตรฐาน ASEAN GAHP: Animal Welfare and Environmental Sustainability  Module จำนวน 1 เ รื่อง คือ ASEAN Good Animal Husbandry Practices (GAHP): Animal Welfare and  Environmental Sustainability Module, Layers, Broilers and Ducks ซึ่งยกร่างโดย University of Queensland ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย  (AusAID) ที่ผ่านการรับรองโดยที่ประชุม AMAF ครั้งที่ 38 (ตุลาคม 2559 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์)

ภาพ ธงชัย สาลี สลก.


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ