2565 08 29b 001 resize

          นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ก้าวหน้า สู่ทศวรรษที่ 9 กับการพัฒนาปศุสัตว์ไทย โดยมี นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ 
            กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ การควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ตลอดจนการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ ให้มีมาตรฐานสามารถผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย เพียงพอกับการบริโภคและส่งออกเป็นรายได้เข้าประเทศ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เช่น ปศุสัตว์ OK ฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน ตลอดจนผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากฟาร์มมาตรฐาน กรมปศุสัตว์จัดงาน “โครงการปศุสัตว์ก้าวหน้า สู่ทศวรรษที่ 9 กับการพัฒนาปศุสัตว์ไทย” โดยนำผลงานและความสำเร็จตามภารกิจ ตลอดจนระยะเวลา 80 ปี ของกรมปศุสัตว์ทุกมิติออกมาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ให้มากยิ่งขึ้น โดยโครงการปศุสัตว์ก้าวหน้า สู่ทศวรรษที่ 9 กับการพัฒนา ปศุสัตว์ไทย มีกิจกรรมการเสวนาระดมความคิดเห็นผลการดำเนินงานเรื่องสำคัญ ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด่นของกรมปศุสัตว์ ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น เวทีวิชาการปศุสัตว์ Livestock live Talk, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์แพะบางบัวทอง ผู้เปลี่ยนสิ่งที่สังคมรังเกียจ สู่ผลิตภัณฑ์ HI-end, นวัตกรรมกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเป็นเครื่องมือปิดกั้นความล้มเหลวให้เกษตรกร : ชุมชนไทยพวน ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก, กิจกรรมการผลิตตัวอ่อน และการย้ายฝากตัวอ่อน การใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการขยายพันธุ์สัตว์, กระบวนการสร้างมูลค่าสัตว์ปีกแบบครบวงจร, โครงการผลักดันให้เกษตรกรทุกรายผ่านการรับรอบมาตรฐานฟาร์ม 100 เปอร์เซ็นต์, กระบือ BCG economic model : ลุ่มน้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี, ความสำเร็จในการควบคุมและป้องกันโรคลัมปีสกิน ในพื้นที่เขตติดต่อกับรอยป่า, แปลงใหญ่ ลุ่มน้ำปากพนัง, และการส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ในชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ประชาชนผู้บริโภค ได้รับทราบผลงานความสำเร็จตลอดระยะเวลา 80 ปี ของกรมปศุสัตว์ในทุกมิติ ไปพัฒนาต่อยอดงานด้านปศุสัตว์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนธุรกิจปศุสัตว์ สำหรับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่ริเริ่มผลิตสินค้าปศุสัตว์รายใหม่ (Startup) นำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารของประเทศและเป็นครัวของโลกอย่างแท้จริง
           นอกจากนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้นำทีมข้าราชการร่วมฟังบรรยายธรรม หัวข้อ “เกษียณอย่างเกษม” โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) เพื่อเตรียมตัวเรียนรู้วิธีการปรับจิตใจให้ผ่อนคลายและสงบในวัยเกษียณ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสุขกายและสุขใจอย่างเต็มที่ ถือเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ที่ใกล้เข้าสู่วัยเกษียณอายุราชการของกรมปศุสัตว์ ซึ่งท่าน ว.วชิรเมธีได้ให้คติธรรม แนวคิด หลักธรรมคำสอน นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ให้มีความสุข ความเจริญทั้งกายและใจ อีกทั้งข้าราชการกรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยอาจารย์มหาเศรษฐพล พิมพะวงษ์ (อาจารย์มหาต่าย) นับว่าเป็นประเพณีโบราณที่เสริมสิริมงคลให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี เสริมบารมี สะเดาะเคราะห์ ให้พ้นจากโชคร้าย เพื่อรับโชคลาภ มีความสุข และความเจริญอีกด้วย
*********************************
ข้อมูล / ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปศุสัตว์

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ