004

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษารายงานประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมหนุมาน ๑ สำนักงาน กปร. โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ในช่วงปีงบประมาณ 2557 – 2564 จำนวน 1,359 โครงการ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ เช่น ข้อมูลสถิติกฎระเบียบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิ จากแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งสามารถสรุปข้อค้นพบที่สำคัญ (Key Findings) 2 ประเด็น คือ ด้านการได้รับประโยชน์และความพึงพอใจ และด้านกลไกขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประกอบการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และนำผลการศึกษาไปต่อยอดขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระยะต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงาน กปร. จะได้ดำเนินการตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีโดยจะให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงและการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้นำไปสู่การสร้างประโยชน์ในมิติอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนกว้างขวางยิ่งขึ้น ตามพระบรมราโชบาย “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนขยายสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายต่อไป

ภาพ : ศุภกาญจน์ สายทอง / ข่าว : สลิลรัตน์ ชูโชติ / กลุ่มเผยแพร่ฯ / สลก.

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ