2566 03 23 001

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายกโคเนื้อ เพื่อการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมีนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปศุสัตว์ต่างประเทศ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ปศุสัตว์เขต 3 นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมฟอร์จูน โคราช จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านโคเนื้ออย่างครบวงจร เชื่องโยงเครือข่าย เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ เพิ่มปริมาณโคเนื้อ ผลิตลูกโคเนื้อให้ตรงกับความต้องการของตลาด และมีช่องทางการจำหน่ายโคเนื้อไปยังตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ มาใช้ในการพัฒนาการผลิตของตนเอง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการดำรงชีพ สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์เล็งเห็นความสำคัญของการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย โดยมีการเลี้ยงในหลายพื้นที่เนื่องจากสามารถเลี้ยงได้ทุกภูมิภาคของประเทศ ข้อมูลจากการสำรวจของกรมปศุสัตว์ ณ เดือนมกราคม 2566 ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 1,396,257 ราย จำนวนโคเนื้อ 9,356,393 ตัว จากแผนปฏิบัติการด้านโคเนื้อ กรมปศุสัตว์ มีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ ตั้งแต่โคต้นน้ำ โคกลางน้ำ และโคปลายน้ำ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระบบการผลิต และการบริหารจัดการด้านการตลาดโคเนื้อ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโคเนื้อ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตโคเนื้อที่เพียงพอต่อการบริโภค ผู้ประกอบอบการส่งออกในภูมิภาคอาเซียน
การจัดฝึกอบรมในวันนี้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สร้างความสามรถในด้านการผลิต และการตลาดให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมด 120 ราย ที่เป็นทั้งเกษตรกร และเจ้าหน้าที่จากเขตพื้นที่ปศุสัตว์ทั่วประเทศ สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้
1. การพัฒนาวิธีการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย
2. กุญแจสู่ความสำเร็จ : สร้างมูลค่า สร้างรายได้ เนื้อโคไทย ขายได้ ขายดี
3. การดำเนินการส่งออกโคไปต่างประเทศ มาตรการการควบคุมการเคลื่อนย้ายสถานการณ์เศรษฐกิจโคเนื้อและผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย รวมถึงการจำหน่ายไปยังต่างประเทศ
4. โอกาสและช่องทางทางการตลาดของโคเนื้อไทยไปจีน

ข่าว : จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / กลุ่มเผยแพร่ฯ / สลก.

 


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ