01 resize

กรมปศุสัตว์ เร่งขับเคลื่อน ปฏิบัติการ”หมูสะอาด” เป้าหมายจัดระบบการเลี้ยงสุกรตลอดห่วงโซ่และรักษาเสถียรภาพราคาสุกร

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาด้านสุกร (มิสเตอร์สุกร) โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กองต่างๆ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์

ทั้งนี้ในที่ประชุมมีการรายงานสรุปข้อมูลจำนวนสุกรและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร สถานการณ์โรคที่สำคัญในสุกร ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรมาตรฐาน มาตรฐานฟาร์มภาคบังคับ และข้อมูลฟาร์มมาตรฐานสุกร และมีการรายงานสถานการณ์การผลิต ต้นทุนการผลิต การตลาดในสุกร เปรียบเทียบ ปี 2564 -2566 นอกจากนี้ได้พิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุกรที่สำคัญ ระบบหรือขั้นตอนการรายงานข้อมูลด้านสุกร รวมถึงหารือมาตรการเพื่อพัฒนางานด้านสุกรทั้งระบบ อาทิเช่น มาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อและชิ้นส่วนสุกร มาตรการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายต่อสถานที่ตัดแต่งหรือสถานที่จำหน่ายเน้ือและชิ้นส่วนสุกรลักลอบนำเข้า มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตและซาก มาตรการการลงเลี้ยงใหม่ มาตรฐานฟาร์มสุกรภาคบังคับ มาตรการลดต้นทุนอาหารสัตว์ มาตรการด้านโรงฆ่าสัตว์และการขนส่งสุกรมีชีวิตและซากเป็นต้น

เป้าหมายการประชุมครั้งนี้ เพื่อจัดวางระบบฐานข้อมูลหรือ Big Data และจัดวางบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์เพื่อบูรณาการภารกิจ รวมถึงจัดวางระบบข้อมูลที่สำคัญ รองรับภารกิจการขับเคลื่อนปฏิบัติการ”หมูสะอาด” ที่มีเป้าหมายในการควบคุม เฝ้าระวังโรคระบาด ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรเลี้ยงและขายสุกรได้ในราคาที่พออยู่ได้ไม่ขาดทุนอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งกรมปศุสัตว์จะมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดต่อไป

“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / กรมปศุสัตว์

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ