01

อธิบดีกรมปศุสัตว์ประชุม “ด่านกักกันสัตว์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม “ด่านกักกันสัตว์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์” โดย นายชัยวัฒน์ โยธคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ น.สพ.มนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สพ.ญ.บุณิกา จุลละโพธิ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ น.สพ.ชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน บุคลากรจากกองสารวัตรฯ และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ จำนวน 75 คน เข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกันมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ และภารกิจที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น การตรวจสอบเอกสาร นำเข้า-นำผ่าน และสถานะโรคจากประเทศต้นทางบรรยายเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการลักลอบสัตว์ตามแนวชายแดน การตรวจสอบซากสัตว์ แนวทางการดำเนินงานด้านสารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์ (DLD Cyber Unit : DCU) การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด่านกักกันสัตว์ และผลการดำเนินการเก็บตัวอย่างห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์ ชี้แจงความก้าวหน้าในสายงานอาชีพด่านกักกันสัตว์ ให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมกันเสนอความคิดเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สร้างมูลค่าให้กับสินค้า และบริการด้านปศุสัตว์

ภาพ / ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / กรมปศุสัตว์

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ