2566 06 01a 003

กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงาน “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” ซึ่งในปี 2566 ได้กำหนดแคมเปญไว้ว่า “EnjoyDairy” ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ   รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กล่าวรายงาน  และมีผู้บริหารกรมปศุสัตว์ แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 
 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ   รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)  ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ให้ความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม โดยในปี 2566 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้กำหนดแคมเปญไว้ว่า “EnjoyDairy” ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” เพื่อรณรงค์การบริโภคนมในสังคมไทย มุ่งสร้างความเข้าใจและการรับรู้ในวงกว้าง อีกทั้งเป็นการช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย ให้มีความมั่นคงด้านอาชีพการเลี้ยงโคนม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ในการส่งเสริมการบริโภคนมของคนไทยให้เพิ่มขึ้นจาก 18 ลิตร ต่อคนต่อปี เป็น 25 ลิตร ต่อคนต่อปี ภายในปี 2570
 
 การจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประเทศและองค์กรต่างๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมนมทั้งระบบ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และภาคราชการ ตลอดจนถึงผู้บริโภค ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ถูกต้องในการดื่มนมเห็นถึงคุณค่า ประโยชน์ของการบริโภคนม  และมีการบริโภคน้ำนมที่ผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาทางด้านสุขภาพของประชาชนทั่วโลก
 
ปีนี้กรมปศุสัตว์มีการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม ซึ่งประกอบไปด้วย 
 - กิจกรรมการออกบูธจำหน่ายสินค้าของบริษัท ห้างร้านต่างๆ  ณ ลานจอดรถหน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์  และผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียของกรมปศุสัตว์
 -  วิดีทัศน์ส่งเสริมการบริโภคนมของผู้บริหารภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์
 กิจกรรมรณรงค์การบริโภคนมของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่ร่วมผ่านทาง VDO conference 
 
ทั้งนี้การจัดงานในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอไรส์ สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร  สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมอนามัย และหน่วยงานอื่นๆ ในประเทศอีกเป็นจำนวนมาก รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว
  
#สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู#
---------------------------------------------------
ข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์
ภาพ : กิตติพรรณ จินดามัง
ข่าว : จิราภรณ์  เกตุบูรณะ  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม

 

 


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ